Antal enkelturer gotlandsfärjorna 2002-2007 samt med Färjeflygsförslaget
Förslag
Linje Fartyg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Färjeflyget
Södra Thjelvar 796 700
Visby/Visborg 108 34
Gute 58 70 32 0 60 94 0
SF1500 200 892 914 836 862 476
SF700 10 4 48 4 96 20 20
Nya 368
Delsumma södra linjen 972 1008 972 918 992 976 864
Norra Thjelvar 120 250
Visby 828 186
Gute 170 6 0 0 0 0 0
SF1500 854 1422 1502 1526 1526 1526
SF700 774 546 440 382 338 348 348
Delsumma norra linjen 1892 1842 1862 1884 1864 1874 1874
Öland SF700 168 168
Slutsumma 2864 2850 2834 2802 2856 3018 2906
Källa för åren 2002-2005: Statistik över faktiskt utförda turer från Rikstrafiken
Källa för åren 2006-2007: Beräkning utifrån fastställda turlistor med korrigering för
turlisteändringar (t ex då Kinafärjorna ersattes av SF700+Gute vid varvsvistelser).
SF700 är lika med "gamla lillsnabben" HSC Gotlandia fram till 2006. 2007 skall hon
trafikera Ölandslinjen. SF700 för år 2007 på övriga linjer är "nya lillsnabben", 
HSC Gotlandia II. Under 2006 var HSC Gotlandia lika med SF700 fram till mitten
av augusti, därefter trafikerade HSC Gotlandia II.
Koldioxidutsläpp färjorna 2002-2007 samt enligt färjeflygsförslaget
Ton CO2-utsläpp per år, linje och fartyg
CO2 ton per  Förslag
Linje Fartyg enkeltur 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Färjeflyget
Södra Thjelvar 29,0 23 084 20 300
Visby/Visborg 34,0 3 672 1 156
Gute 8,0 464 560 256 0 480 752 0
SF1500 57,0 11 400 50 844 52 098 47 652 49 134 27 132
SF700 37,0 370 148 1 776 148 3 552 740 740
Nya 12,3 4 526
Delsumma södra linjen 27 590 33 564 52 876 52 246 51 684 50 626 32 398
Norra Thjelvar 35,8 4 296 8 950
Visby/Visborg 42,2 34 942 7 849
Gute 11,0 1 870 66 0 0 0 0 0
SF1500 71,4 60 976 101 531 107 243 108 956 108 956 108 956
SF700 46,0 35 604 25 116 20 240 17 572 15 548 16 008 16 008
Delsumma norra linjen 76 712 102 957 121 771 124 815 124 504 124 964 124 964
Öland SF700 22,0 3 696 3 696
Slutsumma 104 302 136 521 174 647 177 061 176 188 179 286 161 059
Slutsumma avrundat till kiloton 104,3 136,5 174,6 177,1 176,2 179,3 161,1
Källor:
CO2-ton/tur för Thjelvar, Visby/Visborg, SF1500 och SF700/HSC Gotlandia:
Liselotte Aldén i rapporten "Miljöanpassade transportsystem för Gotland", Högskolan på Gotland, 2004-02-10
Källhänvisningen i Aldéns rapport för citerade uppgifter är i sin tur: "Källa Destination Gotland, Eric Johansson, 2003"
Källanvändning med tillstånd av Liselotte Aldén maj 2007.
Se även avsnittet "Frågor och svar".
CO2-ton/tur för Gute
Shippax branschstatistik: "Bunkersförbrukning 18 ton/24 timmar till servicefart av 15 knop"
Uppgiften är sedan omräknad till faktisk restid och fart på aktuella linjer (är betydligt lägre än 15 knop)
Omvandling till volymförbrukning (m3) med densitetsfaktorn 0,84 för lågsvavlig olja.
Omvandling till CO2 i ton per ton olja med emissionsfaktorn 2,7 per m3
Anm: Kalkylen är mycket översiktligt gjord men då Gute trafikerat linjerna tämligen blygsamt under de
aktuella åren spelar ett fel mycket liten roll för totalresultatet.
CO2-ton/tur för Ölandslinjen
Uppskattning utifrån Aldéns uppgift för HSC Gotland på oskarshamnslinjen. Körsträckan på denna linje är 
mellan 64 och 65 distansminuter beroende på färdväg. Källa: loggning med GPS av undertecknad.
Distansen Visby - Grankullavik uppskattas till mellan 42 och 43 distansminuter enligt avläsning på sjökort.
Gångtiden på Ölandslinjen är satt till 2 timmar, för Oskashamnslinjen är den 2:30 för SF700. Hänsyn
till den lägre hastigheten på Ölandslinjen har  tagits. 
Eventuellt är slutsumman för lågt räknad, CO2-utsläppen kan vara högre, men då antalet ölandsturer
är få påverkar det inte slutsummorna i nämnvärd omfattning.
CO2-ton/tur för SF700
Bränsleförbrukningen för "nya lillsnabben", HSC Gotlandia II, som trafikerar linjerna från 2006, 
är inte känd. Men då hon går i exakt samma turlista som föregångarna och då båtarna är ungefär
lika stora, har samma värde som för "gamla lillsnabben" använts.
Även här kan inte eventuellt fel påverka slutresultatet i någon väsentlig omfattning.
CO2-ton/tur för föreslagen ny färja vintertid på södra linjen ("Nya" i tabellerna ovan)
De nya bornholmerfärjorna Dueodde och Hammerodde från år 2005 har använts som modell vad gäller
bränsleförbrukning för den nya färjan. 
Enligt Shippax branschstatistik bränner dessa färjor 33,5 ton bunkers per 24 timmar och för
en servicefart på 18,5 knop. På södra linjen enligt föreslagen turlista vintertid krävs en fart på
omkring 16,5 knop i riktning till Oskarshamn och 12 knop i riktning till Visby. Bunkersförbrukning
är nerräknad till detta enligt vedertagen tumregel för hastighets/bunkersförändringar. Omräkning
till CO2 först med densitetsfaktor 0,84 och därefter emissionsfaktor 2,7.
Tillbaka