Antal enkelturer inrikesflyget 2002-2007 samt med Färjeflygsförslaget
Flygplans- Prognos Förslag
Linje typ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Färjeflyget
Arlanda Fokker 50 6 271 5 375 4 618 4 552 4 243 2 562 2 562
Saab 2000 286 286
Avro RJ100 520 520
Bromma Fokker 50 3 186 3 186
Saab 340 7 981 9 151 7 224 6 034 6 105
Växjö Fokker 50 1 960
Övriga Fokker 50 200 200 200 200 300 400 400
Jetstream 32 600 600 600 600 600 600 600
Summa 15 052 15 326 12 642 11 386 11 248 7 554 9 514
Källa för åren 2002-2006
LFV redovisar antal landningar per flygplats i inrikes linjefart. Denna statistik är avstämd mot total-.
summorna per år ovan. Antal enkelturer är lika med antalet landningar gånger två. (Varje flygplan
som landar startar också!). 
LFV publicerar däremot ingen statistik för vilken fastlandsflygplats som flyget kommit ifrån, ej heller
någon fördelning på flygplanstyp. För denna studie har LFV Visby flygplats tagit fram
ungefärlig procentfördelning på Arlanda respektive Bromma och för respektive år och flygplatstyp. 
Jag har först uppskattat antalet flygningar per år till andra flygplatser än Arlanda och Bromma, därefter
har resterande turer fördelats enligt den procentnyckel jag fått från LFV.
Flygningar på övriga linjer 2002-2006 har utförts både med Saab340 och Fokker50. Detta är inte
särredovisat här utan alla flygningar har beräknats som Fokker50. Koldioxidutsläppet från det 
mindre flygplanet Saab340 är lägre än för Fokker50. Det finns alltså här ett litet fel, utsläppen
borde vara något mindre, men det spelar ingen roll för slutresultatet.
Med andra ord, totalsumman är exakt, fördelningen på fastlandsflygplats är ungefärlig. Vad som är
mycket översiktligt beräknat är turerna till andra inrikes flygplatser än Bromma och Arlanda. Men de
är så få i sammanhanget att eventuellt fel inte påverkar koldioxidberäkningarna.
Källa för år 2007
Till skillnad från färjetrafiken fastställs turlistorna inte årsvis i förväg, utan de anpassas löpande utifrån
efterfrågan. Därför är det en prognos för 2007 som publicerats. Prognosen bygger på de trafikeringsplaner
som är kända i maj 2007. Uppgifterna kommer från Skyways och Gotlandsflyg. 
Jag kommer löpande att revidera uppgifterna allteftersom året går. Det är möjligt att årstotalen 
blir högre än vad som här redovisats. I CO2 har flyget minskat år från år, mycket på grund av övergång
till effektivare trafiklösningar. Den här progonsticerade minskningen av CO2 från 2006 till 2007 blir
eventuellt inte så stor som här visats.
Koldioxidutsläpp inrikesflyget 2002-2007 samt enligt färjeflygsförslaget
Ton CO2-utsläpp per år, linje och flygplanstyp
Flygplans- CO2 ton per  Prognos Förslag
Linje typ enkeltur 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Färjeflyget
Arlanda Fokker 50 1,6 10 320 8 845 7 600 7 491 6 982 4 216 4 216
Saab 2000 1,7 490 490
Avro RJ100 3,2 1 668 1 668
Bromma Fokker 50 1,3 3 989 3 989
Saab 340 0,9 7 416 8 503 6 712 5 607 5 673
Växjö Fokker 50 1,6 3 136
Övriga Fokker 50 2,0 400 400 400 400 600 800 800
Jetstream 32 1,0 600 600 600 600 600 600 600
Summa 18 736 18 348 15 312 14 098 13 855 11 763 14 899
Summa avrundat till kiloton 18,7 18,3 15,3 14,1 13,9 11,8 14,9
Källa för CO2-utsläpp på Arlanda och Bromma
Skyways tekniska avdelning har redovisat medelförbrukning i liter flygbränsle på respektive linje och för de fyra 
förekommande flygplansmodellerna enligt tabellen nedan. Av tabellen framgår också hur CO2-utsläppen beräknats
från bränsleförbrukingen
Medel-
Flygplans- förbr liter Dito CO2- Avrundat
Linje typ per flygn kg utsläpp kg till ton
Arlanda Fokker 50 673 532 1646 1,6
Saab 340 500 395 1223 1,2
Saab 2000 700 553 1712 1,7
Avro RJ100 1312 1036 3208 3,2
Bromma Fokker 50 512 404 1252 1,3
Saab 340 380 300 929 0,9
Densitet flygbränsle 0,79
Emissionsfaktor flygbränsle, kg CO2 per kg bränsle 3,10
Källa för CO2-utsläpp tänkt Växjölinje enligt färjeflyget
Distansen är densamma som Visby-Arlanda. Samma värde som för Arlanda
har använts.
Källa för CO2-utsläpp övriga linjer
En enkel överslagskalkyl har gjorts. Direktflygs linje trafikeras av Jetstream 32. I kalkylen har ungefär
samma värde som för Saab340 på Bromma använts. Detta är antagligen mycket för högt, Jetstream
är ett mycket mindre flygplan, men antalet flygningar är få så det påverkar inte slutresultatet.
För övriga linjer har CO2-utsläppet 2,0 använts genomgående utifrån en ungefärlig skattning av
de övriga linjernas längd samt för Fokker 50. Detta är också i överkant men antalet flygningar är få
så det påverkar heller inte slutresultatet.
Tillbaka